Biblická knižnica » Autori » Ján Šichula »
 
Zarovnať doľava Zarovnať nastred Zarovnať doprava Zarovnať do bloku Zmeniť typ písma na 'serif' Zmeniť farbu písma nadpisov Zmeniť farbu pozadia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Ospravedlnenie na základe pripočítanej Božej spravodlivosti

Ján Šichula

Obsah:

1. Najv udsk problm
2. o je spravodlivos a kedy je lovek spravodliv?
     2.1. Upresujce vysvetlenie vo forme otzok a odpoved:
3. o je to ospravedlnenie?
     3.1. Ak lohu pri ospravedlnen zastva Kristova smr na kri?
4. o je to pripotanie?
5. Ak je vzah ospravedlnenia a pripotania?
6. Rekapitulcia kov parametre ospravedlnenia bod po bode
7. Ak spravodlivos sa pota veriacemu bezbonkovi?
8. Pripotan Boia spravodlivos z Rimanom 3:2122 a Rimanom 4 je Kristovou spravodlivosou

1. Najv udsk problm

2. o je spravodlivos a kedy je lovek spravodliv?

2.1. Upresujce vysvetlenie vo forme otzok a odpoved:

 1. Otzka: Kedy je lovek spravodliv?
 2. Odpove: Ke dosiahol (termn je prevzat z Rimanom 9:30, grcke slovo katalambano) alebo zskal spravodlivos.
 3. Otzka: Preo je tak vemi dleit zska spravodlivos?
 4. Odpove: Pretoe to je nevyhnutn podmienka na to, aby sme mohli i vene s Bohom. Tak ako je smr a zahynutie vsledkom hriechu a nespravodlivosti, tak aj ven ivot je vsledkom spravodlivosti (pozri Rimanom 5:12, 17, 18, 21). Ak lovek zska/dosiahne spravodlivos, m zruku e bude i vene s Bohom.
 5. Otzka: o je ete dleit vedie o spravodlivosti?
 6. Odpove:

3. o je to ospravedlnenie?

3.1. Ak lohu pri ospravedlnen zastva Kristova smr na kri?

 1. Z jednej strany je Kristova smr vyvrcholenm jeho zadosuiujcich utrpen, ktor uzmieruj Bo hnev proti nm (Rimanom 3:2425).
 2. Z druhej strany je Jeiova smr vyvrcholenm dokonale spravodlivho ivota, ktor sa nm pota (2. Korinanom 5:21; Rimanom 4:3,6,11 v nadvznosti na 3:2122; 5:1819).

4. o je to pripotanie?

5. Ak je vzah ospravedlnenia a pripotania?

6. Rekapitulcia kov parametre ospravedlnenia bod po bode

 1. Zklad pre ospravedlnenie loveka: Kristova vtelen poslunos, ktor kulminuje v jeho zstupnej smrti na kri a je potvrden tm, e Otec ho vzkriesil. Tto vtelen poslunos m rzne aspekty (krv, smr)
 2. Zslun prina spravodlivosti pred Bohom: spravodlivos Jeia Krista/Mesia v kadom jej aspekte.
 3. Prostriedok zskania spravodlivosti: viera v tom zmysle, e vierou sa Kristove zsluhy stvaj mojimi zsluhami a jeho spravodlivos sa stva mojou
 4. Technick mechanizmus obdrania spravodlivosti: pripotanie (v tovnom konceptulnom rmci)
 5. Vsledok ospravedlnenia: Boh na ns v Kristovi had ako na tch, ktor s spravodliv objektvne dokonalou spravodlivos, ktor (teraz) sed po Otcovej pravici v nebesiach. Tto spravodlivos nie je moja vlastn, je Kristova. Voi mne je extern, vonkajia. Mne ju ale Boh pripotal, ke som uveril. Svoju vlastn spravodlivos nemm.

7. Ak spravodlivos sa pota veriacemu bezbonkovi?

8. Pripotan Boia spravodlivos z Rimanom 3:2122 a Rimanom 4 je Kristovou spravodlivosou

vzdvam sa svojej spravodlivosti (Filipanom 3:9)
dostvam extern Boiu spravodlivos (Rimanom 3:22, 4:5)
som Boou spravodlivosou v om (2. Korinanom 5:21)
Jei Kristus sa veriacemu stal od Boha spravodlivosou (1. Korinanom  1:30)
 1. Veriaci m Krista na spravodlivos (Rimanom 10:4).
 2. Veriaci je ospravedlnen v Kristovi (Galaanom 2:17).
Aktualizované: 2003-12-08